Om GreyBird - Läs vår historia, Om Oss - GreyBird Pilot Academy

Om GreyBird

Medical Class 1
Spela videoklipp

Människorna bakom GreyBird

  • Søren Møller: Äger 50 % och är en av de ursprungliga grundarna av GreyBird. Søren har en bakgrund inom telekom och ledarskap och har varit entreprenör i över 20 år.
  • Jens Stausholm: Äger 50 % och är styrelsemedlem. Jens är en mycket framgångsrik affärsutvecklare från Århus i Danmark. 

GreyBirds historia

GreyBird grundades 2013 och har på den korta tiden sedan dess expanderat enormt. GreyBird är nu inte bara den största och mest framgångsrika flygskolan i vårt hemland, utan har också etablerat baser i Sverige och Spanien. Företaget fortsätter att växa i en hälsosam takt och har klarat sig igenom pandemin med positiva siffror – en pandemi som orsakade en del problem för branschen 2020–2021. GreyBird är nu i bättre form och bättre kvalificerat att fortsätta vår expansion i Europa än någonsin tidigare.

GreyBird grundades av tre mycket olika, men mycket skickliga, individer som alla lade ner både själ och hjärta i företaget under de första åren av GreyBirds historia. Det är tack vare hårt arbete och helt nya sätt att skapa en flygutbildningsorganisation som det har varit möjligt att få företaget att växa så snabbt. Idag ägs GreyBird av en av grundarna samt en finansiell investerare, men majoriteten av grundarna ingår fortfarande i ledningsgruppen. GreyBird har mer än 35 fastanställda i tre olika länder och vi har lyckats växa – även under pandemin.

Och GreyBird-andan finns kvar. Vi vill vara bäst, vi vill behandla människor rättvist och vi vill arbeta med kollegor och elever som har höga förväntningar på sig själva och den organisation som de arbetar eller utbildar sig i.

GreyBirds utbildningsfilosofi

GreyBirds utbildningsfilosofi bygger på tre trospelare. Dessa pelare står alltid i centrum för våra diskussioner när vi inför ändringar av program, verktyg eller planering. Dessa pelare är det som gör GreyBird till GreyBird.

Pelare 1: Positiv träning

Positiv träning är ett GreyBird-uttryck. Det är motsatsen till negativ träning som är när man får lära sig något som kommer att förstöra, skada eller dölja andra färdigheter som man har lärt sig. Ett bra exempel är om man måste byta träningsflygplan bara av skälet att spara pengar. En annan typ av flygplan ökar komplexiteten i onödan. Flödena i cockpiten kommer att vara annorlunda och hastigheterna som man måste komma ihåg kommer att skilja sig åt, bara för att nämna några saker. Detta utgör en reell risk för att man kan ta fel på de två planens olika hastigheter, flöden eller procedurer och detta ökar risken för fel. Dessutom blir inlärningen långsammare. Att lägga till den här risken, att inte göra utbildningsorganisationens flotta enhetlig och att tvinga piloteleverna att flyga olika flygplan, är ett bra exempel på negativ träning. Ett annat bra exempel på negativ träning är om teoriinstruktörerna använder eget material i undervisningen, vilket utan tvekan leder till att lektioner struktureras och information presenteras utifrån olika tankesätt och metoder, vilket man som elev blir tvungen att förhålla sig till.  

Positiv träning är å andra sidan när all träning som man genomgår leder vidare till nästa steg. När inget av det som man har lärt sig strider mot annan kunskap, eller komplicerar ens arbete utan anledning. Till exempel när allt teorimaterial följer samma röda tråd. Vi har strävat efter att ta bort all negativ träning från vårt program och vi tror att vi har lyckats bra med det. Goda exempel på vår positiva träning:

  • Du kommer aldrig att flyga två olika flygplanstyper i samma modul.
  • Du kommer aldrig att gå från en typ av flygplan till en annan och tillbaka till den första.
  • Procedursimulatorn är en exakt kopia av det tvåmotoriga IFR-träningsplanet.
  • Motorerna är desamma i det enmotoriga och det tvåmotoriga planet.
  • Alla presentationer som används i klassrummen har tagits fram av GreyBird och följer samma struktur och standard.
  • Strukturen på handböckerna och namnen på de handböcker som används under den grundläggande flygutbildningen överensstämmer med de som används under den mer komplexa utbildningen – även under MCC-kursen.
  • Våra undervisningsmetoder och material är i hög grad standardiserade och används av alla våra instruktörer. Detta är möjligt eftersom vi huvudsakligen använder fastanställda instruktörer som är anställda på heltid, i motsats till de flesta andra skolor som använder sig av frilansinstruktörer. Det innebär att färre människor tillbringar mer tid på vårt företag och att de inte får någon negativ träning från andra verksamheter.

Vi anser att den första pelaren i vår utbildningsfilosofi är avgörande för att nå en hög standard för våra elever och för att vi ska kunna leverera en förstklassig produkt.

Pelare 2: Noggrann, ansvarsfull och kompetent

Branschen har stort fokus på ”KSA”, som är en förkortning för Knowledge, Skills and Attitude (kunskaper, färdigheter och attityd). Det finns en bra anledning till detta. Ingående studier har visat att när tillräckliga färdigheter, kunskaper och rätt attityd finns i cockpit råder det betydligt lägre risk för olyckor, jämfört med när ett av de tre områdena saknas. Som flygutbildningsorganisation är vårt främsta mål att se till att alla elever som studerar på GreyBird får rätt färdigheter och kunskaper samt rätt attityd.

Det finns en allmän utmaning i branschen som vi anser att vi har hittat en bra lösning på. Utmaningen är att färdigheter och kunskaper testas och övervakas i hög grad under utbildnings- och färdighetsproven. Detta gäller enligt lag och har funnits på plats i många år. Men attityden har man egentligen inte tagit upp. Dessutom, hur tränar man attityd, hur får man en bättre attityd och behövs det?

När branschen anställer piloter är det allmänt accepterat att kunskaper, färdigheter och attityd utvärderas under intervju och simulatortester. Färdigheter ges 10 % vikt, kunskaper 20 % vikt och attityd 70 % vikt. Det innebär att man kan vara en mycket skicklig och kompetent pilot utan att vara en bra kandidat för ett visst jobb. Vi anser att detta är ett stort och relativt förbisett problem i de flesta flygutbildningsorganisationer. 

Vi har utvecklat ett arbetssätt som säkerställer att våra elever får tillräckliga kunskaper och färdigheter samt rätt attityd. Det knådas in i deras arbetssätt och tänkande. Systemet kretsar kring de tre begreppen noggrann, ansvarsfull och kompetent.

Det är viktigt att förstå att detta inte är ett system som på något sätt utmanar eller ersätter KSA, men vi tror att det är ett bra recept att tillämpa om man vill göra en person KSA-medveten. Det fungerar helt enkelt inte att berätta för en person att ”din attityd är inte tillräckligt bra” och sedan förvänta sig att personen ska bättra sig baserat på det. Vi måste anta att alla elever har gjort sitt bästa på det sätt som de anser är det bästa, hur fel det än är. När en elev begår fel som tar sig uttryck i felberäkningar eller otillräckliga färdigheter i cockpit, är det lätt att korrigera och informera om dessa fel och förvänta sig att eleven ska lära sig av det. Genom att göra det har vi tagit itu med det som alla tar itu med, och det är ungefär 30 % av beslutets vikt när eleven senare söker jobb. Vi måste dock också ta itu med återstående 70 % för att göra vårt jobb riktigt bra. 

De tre pilarna som du ser på bilden ovan bildar en cirkel och detta är viktigt. Vad vi strävar efter att introducera är ett repetitivt arbetssätt och en förståelse för hur du måste arbeta för att bli, och förbli, en bra pilot. Begreppen noggrann, ansvarsfull och kompetent måste vara en del av den du är. Vägen till att bli en bra pilot med rätt attityd börjar med noggrannhet. Att vara noggrann är ett val, och det krävs inte mer än ett beslut för att vara noggrann.  Att vara ansvarsfull och kompetent är av uppenbara skäl inte ett beslut. Att vara kompetent är resultatet av att göra rätt: att träna hårt och arbeta effektivt under lång tid. Men hur är det med att vara ansvarsfull? Kan det vara ett val? Enligt oss, inte fullt ut. För att vara ansvarsfull måste du fatta rätt beslut om och om igen, och för att kunna fatta rätt beslut behöver du kunskaper och kunskaper kommer från förberedelser. Men vad är då rätt beslut, kanske du undrar. Det rätta beslutet är sällan det enkla beslutet. Rätt beslut är det beslut som är bra oavsett vad som händer härnäst. Om du upptäcker att du tänker ”är det tillräckligt bra om jag… ” eller liknande, är det rätta svaret och följande rätt beslut ”Nej”. Anledningen till frågan är att du har vissa tvivel, och det funkar inte inom luftfarten. Du kommer inte att kunna ställa och svara på den här typen av fråga utan ordentliga förberedelser och därför börjar resan till att bli en bra pilot med att vara noggrann och agera noggrant.

När du är noggrann förbereder du dig grundligt, du strävar efter perfektion, att prestera så bra som det bara går och att eliminera alla eventuella fel under förberedelserna. Detta är en idealisk grund för att fatta rätt beslut och gör det möjligt för dig att vara ansvarsfull.

När du gör detta, om och om igen – fortsätter att fatta rätt beslut – blir resultatet att du fattar rätt beslut och därför tränar på exakt det som du ska – varken mer eller mindre. Du gör och tränar aldrig på vad du nästan borde göra och därför blir du bara bättre på att göra exakt det som du bör göra. Detta leder till en högre kompetensnivå, snabbare. Detta är förresten också ett bra exempel på positiv träning.

När du har blivit en kompetent pilot måste du dock fortsätta att vara noggrann. Om du slutar att vara noggrann och följaktligen förbereder dig mindre, kommer din förmåga att fatta rätt beslut att minska. Du börjar träna på det som du nästan borde göra eller till och med inte borde göra och minskar faktiskt på så sätt din kompetensnivå. Detta är ett direkt resultat av en försämrad attityd.

Genom att arbeta med den här metoden och ständigt fundera över om felet du begick berodde på avsaknad av träning, otillräckliga kunskaper eller om det berodde på din process och därmed din attityd, kommer du att bli KSA-medveten. Och genom att vara det kommer du, när det är dags för dig att lämna oss, att ha ett stort försprång framför många erfarna piloter. Detta är vad som skiljer de bra åt från de bästa och det är här som vi tror att vi kommer att påverka din framtida karriär som mest.

Pelare 3: Datadrivna och teknikvänliga

På GreyBird tror vi på tekniken. Vi har inte som mål att använda teknik bara för teknikanvändningens skull men när teknik finns tillgänglig som kan hjälpa oss, gynna våra kunder, förbättra vår produkt eller göra uppgiften att bli pilot enklare, försöker vi implementera den så snabbt som möjligt. Resultatet är att vi är datadrivna – och här skiljer vi oss åt enormt från de flesta andra pilotskolor. Vi samlar in massor av data och strävar efter att basera alla förändringar på dataanalys. I allmänhet innebär det att när vi ändrar på saker och ting, så gör vi inte det för att någon känner, tror eller anser att saker och ting kan bli bättre, utan för att vi vet att det är så. Vi använder data för att förutse elevernas prestationer och dessa data gör det möjligt för oss att vidta åtgärder innan en elev hamnar på efterkälken. Vi använder data för att förstå varför en elevs studier inte får förväntat resultat och vi använder data för att optimera verksamheten. På så sätt agerar vi i mångt och mycket som flygbolagen, vilket inte på något sätt är vanligt för en flygutbildningsorganisation.

Vi utvecklar programvara internt och strävar efter så stora fördelar som möjligt, så snabbt som möjligt, baserat på dataanalys. Detta är också en av de parametrar som gör det möjligt för oss att agera över gränserna. Eftersom all förståelse för elevernas prestationer mäts och förstås, snarare än baseras på att vi har korta samtal med eleverna, kan vår utbildningschef upptäcka elever som behöver vår uppmärksamhet, oavsett vilken bas de befinner sig på. Det innebär också att vi kan resa till elever som behöver stöd i tid och att vi kan följa deras framsteg noga efter att ett specialprogram har utformats för dem.

De tre pelarna utgör tillsammans GreyBirds hjärta. Kombinationen av positiv träning, rätt sätt att arbeta och studera för att nå KSA-medvetenhet och tillgången till stora mängder data att grunda beslut på, skiljer GreyBird kraftigt åt från en traditionell pilotskola. Vi är stolta över vad GreyBird har blivit och ser fram emot att fortsätta utveckla företaget.

Vi hoppas att den här beskrivningen av vår utbildningsfilosofi har varit intressant och att du är intresserad av att få veta mer om vilka vi är och vad vi gör.

Vill du också bli pilot?

Anmäl dig till utbildningen eller få svar på dina frågor på ett av våra kommande informationsmöten.

Loading...